Mức ưu đãi “khủng” tỉnh Thanh Hóa dành cho các nhà đầu tư

02-02-2021 03:58:02 | Doanh nghiệp
In bài viết
Mức ưu đãi “khủng” tỉnh Thanh Hóa dành cho các nhà đầu tư

Mức ưu đãi “khủng” tỉnh Thanh Hóa dành cho các nhà đầu tư

Theo chính sách của Trung ương, các nhà đầu tư sẽ được ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước (quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ); Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Ưu đãi đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; Ưu đãi và các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp (quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008).

Theo chính sách của tỉnh Thanh Hóa, nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh (quy định tại Quyết định số 4294/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 (quy định tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tình Thanh Hóa và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày08/02/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa).

muc uu dai khung tinh thanh hoa danh cho cac nha dau tu
5 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa

Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa (quy định tại Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 832/2017/QĐ-UBND ngày 21 /3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 – 2025 (quy định tại Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020 (quy định tại Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tình Thanh Hóa).

Chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Quy định tại Nghị quyết số 193/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa (quy định tại Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 19/07/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

muc uu dai khung tinh thanh hoa danh cho cac nha dau tu
Thanh Hóa sẽ áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định

Chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 – 2024 (quy định tại Nghị quyết số 235/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 26/05/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Đặc biệt khi đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất. Cụ thể là, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ giá thuê đất, thuê mặt nước theo khung giá quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành và ổn định trong nhiều năm. Thời gian thuê đất tối đa 70 năm, hết thời hạn trên có thể gia hạn nếu nhà đầu tư yêu cầu.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước; miễn từ 11 đến 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động tùy theo lĩnh vực ngành nghề dự án.

Miễn tiên thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

Đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ (đáp ứng theo tiêu chí theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngay 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng bằng thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới.

muc uu dai khung tinh thanh hoa danh cho cac nha dau tu
Những năm qua, đã có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư vào Thanh Hóa trên nhiều lĩnh vực, với tổng mức đầu tư lên đến hàng tỉ đô la

Đối với thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, nhà đầu tư sẽ được miễn tiền thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cổ định, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ phục vụ dự án đầu tư, phương tiện đưa đón công nhân.

Miễn thuế nhập khâu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất dược hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngoài những chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng chung cho tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nêu trên, dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cao nhất theo quy định đối với địa bàn đầu tư có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo Khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014.

Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước (không áp dụng đối với các khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa và dự án thuê lại đất của nhà đầu tư hạ tầng). Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm; miễn từ 07-15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động tuỳ theo lĩnh vực ngành nghề dự án. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án thuộc một số lĩnh vực theo quy định của Chính phủ.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tùy theo ngành nghề và lĩnh vực, dụ án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mà nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuê xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Như vậy, với những chính sách ưu đãi trên, tỉnh Thanh Hóa đã “lót ổ” chỉ chờ các nhà đầu tư vào “đẻ trứng vàng”. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, đã có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư vào Thanh Hóa trên nhiều lĩnh vực, với tổng mức đầu tư lên đến hàng tỉ đô la. Điều đó cho thấy, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện được sự ưu việt, hấp dẫn, thu hút và “chiều” được những nhà đâu tư khó tính nhất.

Theo kế hoạch, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 sẽ được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, với 750 đại biểu tham dự. Thời gian tổ chức được diễn ra 2 ngày (từ ngày 12 – 13/6/2020). Địa điểm tổ chức ở khách sạn Vinpearl, số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Chủ trì hội nghị là ông Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Được biết tại Hội nghị lần xúc tiến đầu tư lần này, tỉnh Thanh Hóa sẽ ký biên bản ghi nhớ đầu tư cho 15 dự án với tổng mức đầu tư là 285,177 tỉ đồng; kêu gọi đầu tư vào 36 dự án với tổng mức đầu tư là 5.068 triệu USD.

Đại gia Quảng Ninh mua 25 xe sang thưởng Tết cho nhân viên, đối tác?

Doanh nghiệp - 1 tuần trước

Một doanh nghiệp ở Quảng Ninh chi hơn 200 tỷ đồng mua Mercedes S680 Maybach và nhiều xe sang để tặng tri ân, cũng như bán trả góp cho nhân viên, đối tác dịp cuối năm. Mới đây, một...

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Làm việc khó mới thú vị”

Doanh nghiệp - 1 tuần trước

Xuất hiện sau 2 năm kín tiếng, ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ về quyết định dừng xe xăng, việc đóng – mở các dự án và những tham vọng khiến nhiều người đặt câu hỏi “Vingroup có ‘too...

Dự án KN Paradise có đang ‘quai đê, lấn biển’?

Doanh nghiệp - 1 tuần trước

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (KN Paradise) do Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh) của đại gia Lê Văn Kiểm đang gây “sốt” trên thị trường khi vừa huy...

Nhóm Tân Hoàng Minh có hành động “lạ” trước khi bỏ cọc

Doanh nghiệp - 2 tuần trước

Các doanh nghiệp có liên quan đến Tân Hoàng Minh vay trái phiếu khoảng 14.320 tỷ đồng trong cả năm 2021, dù trái phiếu bất động sản bị siết chặt. Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái...

Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

Doanh nghiệp - 2 tuần trước

Công ty con của Tập đoàn Tập đoàn Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất 3-12 tại KĐT Thủ Thiêm sau khoảng một tháng trúng đấu giá. Trao đổi với Zing chiều 11/1, một lãnh đạo Tân Hoàng Minh xác...

Vietnam Airlines tham gia cuộc đua ‘đốt tiền’ khi ra mắt 2 sàn thương mại điện tử?

Doanh nghiệp - 2 tuần trước

Theo đại diện Vietnam Airlines, sàn thương mại điện tử của hãng bay này sẽ tập trung khai thác tối đa các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế sẵn có của hãng, do đó sẽ không cần đầu tư...

Doanh số China Evergrande đóng băng, tương lai vẫn u ám

Doanh nghiệp - 3 tuần trước

Theo Bloomberg, doanh số bất động sản năm 2021 của China Evergrande – tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc – lần đầu giảm mạnh trong vòng ít nhất 10 năm. Nguyên nhân là cuộc khủng hoảng...

Apple là công ty Mỹ đâu tiên chạm mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD

Doanh nghiệp - 3 tuần trước

Apple đã trở thành doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 3/1, đánh dấu mốc tăng gấp ba lần định giá trong vòng chưa đầy bốn năm. Trong...

Phí giao dịch ngân hàng dần chạm đáy

Doanh nghiệp - 3 tuần trước

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng trực tiếp tới công việc hướng dẫn viên du lịch, chị Đỗ Quỳnh (31 tuổi, Hà Nội) đã chuyển hẳn sang công việc kinh doanh online toàn thời...

Đại Nam của ‘hút’ 180 tỷ đồng trái phiếu dù lỗ triền miên, âm vốn chủ sở hữ

Doanh nghiệp - 4 tuần trước

Kết thúc năm 2020, vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam đã âm gần 344 tỷ đồng, đó là hệ quả sau nhiều năm liên tục thua lỗ của doanh nghiệp. 180 tỷ đồng trái...

Vượt “bão” COVID, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Thanh Hóa về đích ngoạn mục

Doanh nghiệp - 1 tháng trước

Năm 2021 là một năm thực sự khó khăn đối với ngành tư vấn tài chính. Thế nhưng, vượt qua mọi thách thức, Công ty Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) Bắc Thanh Hóa đã duy trì đà tăng trưởng...

The CrownX – chủ sở hữu Winmart được định giá 8,2 tỉ USD

Doanh nghiệp - 1 tháng trước

Định giá mới nhất của The CrownX (chủ sở hữu Winmart, Winmart+) được đưa ra thông qua giao dịch góp vốn của Quỹ đầu tư Quốc gia Abu Dhabi và SeaTown Master Fund vào công ty này. Công ty...

Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 140.000 tỷ đồng năm 2022

Doanh nghiệp - 1 tháng trước

Hội đồng quản trị Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 để trình cổ đông, với chỉ tiêu doanh thu thuần 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng. Kế...

Những đại gia nào đang sở hữu “đất vàng” Thủ Thiêm?

Doanh nghiệp - 1 tháng trước

Bên cạnh 4 doanh nghiệp đấu giá thành công 4 lô đất tại Thủ Thiêm, nhiều công ty bất động sản khác cũng đã sớm gom quỹ đất tại đây từ lâu. TP.HCM vừa tổ chức bán đấu giá...