Mức ưu đãi “khủng” tỉnh Thanh Hóa dành cho các nhà đầu tư

In bài viết
Mức ưu đãi “khủng” tỉnh Thanh Hóa dành cho các nhà đầu tư

Mức ưu đãi “khủng” tỉnh Thanh Hóa dành cho các nhà đầu tư

Theo chính sách của Trung ương, các nhà đầu tư sẽ được ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước (quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ); Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Ưu đãi đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; Ưu đãi và các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp (quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008).

Theo chính sách của tỉnh Thanh Hóa, nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh (quy định tại Quyết định số 4294/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 (quy định tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tình Thanh Hóa và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày08/02/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa).

muc uu dai khung tinh thanh hoa danh cho cac nha dau tu
5 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa

Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa (quy định tại Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 832/2017/QĐ-UBND ngày 21 /3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 – 2025 (quy định tại Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020 (quy định tại Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tình Thanh Hóa).

Chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Quy định tại Nghị quyết số 193/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa (quy định tại Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 19/07/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

muc uu dai khung tinh thanh hoa danh cho cac nha dau tu
Thanh Hóa sẽ áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định

Chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 – 2024 (quy định tại Nghị quyết số 235/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 26/05/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Đặc biệt khi đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất. Cụ thể là, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ giá thuê đất, thuê mặt nước theo khung giá quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành và ổn định trong nhiều năm. Thời gian thuê đất tối đa 70 năm, hết thời hạn trên có thể gia hạn nếu nhà đầu tư yêu cầu.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước; miễn từ 11 đến 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động tùy theo lĩnh vực ngành nghề dự án.

Miễn tiên thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

Đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ (đáp ứng theo tiêu chí theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngay 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng bằng thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới.

muc uu dai khung tinh thanh hoa danh cho cac nha dau tu
Những năm qua, đã có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư vào Thanh Hóa trên nhiều lĩnh vực, với tổng mức đầu tư lên đến hàng tỉ đô la

Đối với thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, nhà đầu tư sẽ được miễn tiền thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cổ định, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ phục vụ dự án đầu tư, phương tiện đưa đón công nhân.

Miễn thuế nhập khâu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất dược hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngoài những chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng chung cho tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nêu trên, dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cao nhất theo quy định đối với địa bàn đầu tư có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo Khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014.

Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước (không áp dụng đối với các khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa và dự án thuê lại đất của nhà đầu tư hạ tầng). Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm; miễn từ 07-15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động tuỳ theo lĩnh vực ngành nghề dự án. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án thuộc một số lĩnh vực theo quy định của Chính phủ.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tùy theo ngành nghề và lĩnh vực, dụ án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mà nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuê xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Như vậy, với những chính sách ưu đãi trên, tỉnh Thanh Hóa đã “lót ổ” chỉ chờ các nhà đầu tư vào “đẻ trứng vàng”. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, đã có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư vào Thanh Hóa trên nhiều lĩnh vực, với tổng mức đầu tư lên đến hàng tỉ đô la. Điều đó cho thấy, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện được sự ưu việt, hấp dẫn, thu hút và “chiều” được những nhà đâu tư khó tính nhất.

Theo kế hoạch, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 sẽ được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, với 750 đại biểu tham dự. Thời gian tổ chức được diễn ra 2 ngày (từ ngày 12 – 13/6/2020). Địa điểm tổ chức ở khách sạn Vinpearl, số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Chủ trì hội nghị là ông Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Được biết tại Hội nghị lần xúc tiến đầu tư lần này, tỉnh Thanh Hóa sẽ ký biên bản ghi nhớ đầu tư cho 15 dự án với tổng mức đầu tư là 285,177 tỉ đồng; kêu gọi đầu tư vào 36 dự án với tổng mức đầu tư là 5.068 triệu USD.

Cùng chuyên mục

Yêu cầu sàn thương mại điện tử nước ngoài bổ sung giấy phép kinh doanh trước 1/1/2023

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc bổ sung giấy phép...

Abrdn lỗ trước thuế 320 triệu bảng Anh trong nửa đầu năm 2022

Tập đoàn đầu tư Abrdn có trụ sở tại Vương quốc Anh rơi vào thua lỗ trong nửa đầu năm 2022...

Hoa Kỳ gia hạn điều tra lẩn tránh phòng vệ thương mại với gỗ dán từ Việt Nam

Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết luận sơ bộ của vụ việc...

Siemens Energy bắt đầu các thủ tục rời khỏi Nga

Thông báo của công ty năng lượng Đức Siemens Energy ngày 8/8 cho biết công ty này đã bắt đầu các...

Mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng trỗi dậy ở Mỹ

Xu hướng nhà sản xuất bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C) đang ngày càng thịnh hành ở Mỹ...

Nhiều doanh nghiệp Đức chuyển ra nước ngoài do kinh tế suy thoái

 Kinh tế Đức có thể đang trên bờ vực suy thoái và điều này có thể dẫn đến tình trạng một...

Tập đoàn Berkshire Hathaway báo lỗ gần 44 tỷ USD trong quý II/2022

 Tập đoàn Berkshire Hathaway thông báo khoản lỗ 43,76 tỷ USD trong quý II/2022 do giá trị giấy tờ các khoản...

Doanh nghiệp ‘tí hon’ quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Tính chung 7 tháng năm 2022, cả nước có 133.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay...

Warner Bros. Discovery công bố kế hoạch hợp nhất HBO Max và Discovery+

Tập đoàn giải trí và truyền thông Warner Bros. Discovery ngày 4/8 đã công bố kế hoạch tái cơ cấu lớn,...

Nổi bật

Sức đề kháng của doanh nghiệp sau 2 năm ảnh hưởng bởi COVID – Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong

Từ đầu năm 2020, đại dịch COVID – 19 đã bao phủ lên hầu hết các quốc gia trên thế giới,...

HÉ LỘ CHÂN DUNG CHỦ TỊCH MỚI CỦA FLC

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) và Công ty CP hàng không Tre Việt (Bamboo Airways)...

Đại gia Trung Quốc bị thổi bay hơn 52 tỷ USD một ngày

Chứng khoán Trung Quốc bị bán tháo phiên đầu tuần khiến tài sản nhóm giàu nước này cũng bốc hơi theo....

Dầu khí Việt Nam có thể đối mặt rủi ro giữa căng thẳng Nga – Ukraine

Các doanh nghiệp có thể hưởng lợi khi giá dầu thô tăng, nhưng ngược lại, căng thẳng địa chính trị ảnh...

Thế giới có thể đối mặt cú sốc lạm phát thập niên 70

Giá hàng hóa tăng kỷ lục và lạm phát cao sau Covid-19 gợi nhớ cú sốc năng lượng 40 năm trước...