Công nhân, viên chức có được cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp?

Công nhân, viên chức có làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hai vợ chồng hay không? Nếu không được thì phương án quản lý đối với diện tích đất trên như thế nào?

Gia đình ông Ngô Công Thắng (Lào Cai) làm nông nghiệp từ năm 1962. Đến nay, ông và vợ làm công nhân, viên chức nhưng vẫn tham gia quá trình sản xuất nông nghiệp của gia đình vào thời gian nghỉ.

Mẹ của ông Thắng mất, để lại diện tích đất đang sản xuất nông nghiệp cho vợ chồng ông. Vợ chồng ông tiếp tục sản xuất nông nghiệp trên diện tích đó vào thời gian nghỉ và thuê thêm lao động thời vụ. Diện tích đất trên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Thắng hỏi, vợ chồng ông có làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hai vợ chồng hay không? Nếu không được thì phương án quản lý đối với diện tích đất trên như thế nào?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Do trong câu hỏi của ông chưa cung cấp đầy đủ thông tin về các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai, cũng như thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) đối với thửa đất mà mẹ ông để lại cho vợ chồng ông nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sẽ căn cứ vào nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai, sự phù hợp với quy hoạch theo quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013; Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Đối với nhóm đất nông nghiệp, trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai năm 2013, Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc UBND cấp huyện; việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp do UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của hộ gia đình, cá nhân xác nhận.

Do đó, đề nghị ông liên hệ với UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

Theo: TTXVN
Spread the love
Back To Top