Hà Nội quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi đăng ký thường trú

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội là 8 m2/sàn/người đối với khu vực ngoại thành và 15 m2/sàn/người đối với khu vực nội thành.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Ngày 6/7, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết nêu rõ: Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Luật Cư trú năm 2020; cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội; Ủy ban Nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân sở hữu chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ.

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội như sau: Đối với khu vực ngoại thành là 8 m2/sàn/người; đối với khu vực nội thành là 15 m2/sàn/người.

[Hà Nội phấn đấu nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người]

Diện tích nhà ở tối thiểu tại quy định này là diện tích được tính theo mét vuông sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Theo nghị quyết, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo chức năng, quyền hạn được pháp luật quy định.

Quá trình thực hiện có rà soát, đánh giá các tác động báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp theo thực tế phát triển của thành phố Hà Nội.

Sáng cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2024 nhằm thúc đẩy giám sát các cơ quan quản lý nhà nước.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và cả năm 2024 của thành phố; báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật.

Theo Nghị quyết, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thực hiện chất vấn Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên khác của Ủy ban Nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và cá nhân liên quan đến vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng giám sát chuyên đề nội dung về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Phạm vi giám sát về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội là từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm giám sát.

Đối tượng giám sát là Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành của thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thống nhất giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm từ 2021-2025.

Phạm vi giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm từ 2021-2025 là từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm giám sát.

Đối tượng giám sát gồm Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành của thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất việc giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng Nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.

Cụ thể, việc giám sát căn cứ trên cơ sở lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo pháp luật; kiến nghị, phản ánh và những vấn đề cử tri quan tâm; thực tiễn phát sinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; các cơ chế, chính sách của Thành phố; chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố và theo chỉ đạo, phân công, điều hòa của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện.

Cũng tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng Nghị quyết là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ thường xuyên tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân căn cứ vào vị trí việc làm cụ thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng đơn vị.

Riêng Ban tiếp công dân thành phố có đối tượng được hưởng là người lao động tại Ban tham gia quá trình tiếp công dân và xử lý đơn.

Đối với vị trí lãnh đạo bộ phận tiếp công dân là chức danh kiêm nhiệm ở các cơ quan, đơn vị (trừ Trưởng ban Tiếp công dân cấp huyện), mức hỗ trợ không quá 50% tổng số ngày làm việc.

Mức hỗ trợ đối với đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra ở cấp thành phố là 120.000 đồng/người/ngày làm việc; cấp quận, huyện, thị xã là 100.000 đồng/người/ngày làm việc.

Mức hỗ trợ đối với đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra ở cấp thành phố là 100.000 đồng/người/ngày làm việc; cấp quận, huyện, thị xã là 80.000 đồng/người/ngày làm việc.

Công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ tuân theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Nghị quyết cũng quy định, kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm thực hiện theo quy định.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, cần sửa đổi bổ sung, Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố để giải quyết theo thẩm quyền./.

Theo: Vietnamplus.vn
Spread the love
Back To Top