Căn cứ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Ông Trần Bảo Thắng (Cà Mau) tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy. Năm 2000, ông được tuyển dụng và được bổ nhiệm vào biên chế năm 2001, ngạch 15.113. Năm 2005, ông được chuyển sang ngạch 15a202-A0. Ông lấy bằng đại học và được chuyển sang ngạch giáo viên THCS hạng III (V.07.04.12) vào năm 2016.

Năm 2018, ông Thắng thi thăng hạng lên giáo viên THCS hạng II (V.07.04.11), hưởng lương theo ngạch này cho đến nay.

Ông Thắng hỏi, ông có được chuyển sang ngạch giáo viên THCS hạng II mới (V.07.04.31) không? Nếu không thì ông phải mất bao lâu mới được chuyển?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) đối với giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Đối với trường hợp cụ thể của ông Trần Bảo Thắng, đề nghị ông cung cấp các minh chứng về thời gian giữ hạng cho cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

Theo: baochinhphu.vn
Spread the love
Back To Top