Chiến lược Quốc gia về Thu hút, Trọng dụng Nhân tài đến năm 2030

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược Quốc gia về Thu hút, Trọng dụng Nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 là thực hiện các chính sách đột phá để thu hút nhân tài trong ngành KH-CN, y tế, giáo dục.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược Quốc gia về Thu hút, Trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 là xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp mạnh, đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài (cả trong và ngoài nước)  đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như: khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa; khoa học xã hội; y tế; thông tin và truyền thông, chuyển đổi số…

Qua đó, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2050 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Theo: Vietnamplus.vn
Spread the love
Back To Top