3 mã cổ phiếu bị chuyển sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/10 tới

Kể từ ngày 12/10 tới đây, có 3 mã cổ phiếu sẽ bị chuyển sang diện kiểm soát bao gồm: CKG, TAR, DZM. Trong khi đó, cổ phiếu CTC bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch.
Bảng giá chứng khoán được cập nhật thường xuyên tại sàn HoSE. Ảnh: Hứa Chung – TTXVN

1. Cổ phiếu CKG của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang: Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh (HoSE) đưa cổ phiếu CKG vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/10/2023.
Cổ phiếu CKG bị vào diện kiểm soát do Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
2. Cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chuyển cổ phiếu TAR sang diện bị kiểm soát theo Quyết định số 1016/QĐ-SGDHN ngày 05 /10/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 12/10/2023. 
Cổ phiếu TAR bị vào diện kiểm soát do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

3. Cổ phiếu DZM của CTCP phần Cơ điện Dzi An: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội duy trì đình chỉ giao dịch và chuyển sang diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu DZM từ ngày 12/10/2023 theo Quyết định số 4046 /QĐ-SGDHN ngày 05 /10/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Cổ phiếu DZM bị vào diện kiểm soát do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
4. Cổ phiếu CTC của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CTC từ ngày 12/10/2023 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn theo quy định.
Theo đó, cổ phiếu CTC chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 12/10/2023.
Ngoài ra, cổ phiếu CTC của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đang ở trong diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết.

Theo quy định, 4 mã cổ phiếu này thuộc các diện này cũng sẽ thuộc diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin)./.

Theo: bnews.vn
Spread the love
Back To Top